Novinar i komunistički političar Antun Zibar preminuo je u srijedu u Zagrebu.

Zibar je rođen u Glini 1938., a novinarstvom se počeo baviti još kao gimnazijalac. Surađivao je u sisačkom lokalnom tjedniku “Jedinstvo” i nekim sportskim listovima. Od 1957. zaposlio se u “Jedinstvu”, gdje je uređivao sportsku i kulturnu rubriku i bio honorarni dopisnik “Borbe” iz Siska.

Godine 1958. zapošljava se u redakciji latiničnoga izdanja “Borbe”, kao suradnik u gradskoj, a potom sportskoj i privrednoj rubrici. Imenovan je 1968. za odgovornoga urednika zagrebačkoga – latiničnog izdanja “Borbe” i na toj dužnosti ostao do 1978. godine. U tom je razdoblju zbog novinarskih zadataka boravio u Čehoslovačkoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i Iraku, a uz uredničke poslove izvješćivao je o radu najviših državnih i političkih foruma Hrvatske te radu na uvođenju mladih kadrova u novinarsku profesiju.

Zibar je jedan od osnivača novinarskoga Fonda solidarnosti i predstavnik Hrvatske novinarske organizacije na kongresima i drugim aktivnostima Saveza novinara Jugoslavije.

Godine 1978. izabran je za sekretara Općinskog komiteta SKH Zagreb – Centar odakle 1980. odlazi u diplomatsku službu kao konzul za informiranje, kulturni i društveni život u područje južne i zapadne Švedske, te Danske. Od 1980. do 1983. surađivao je i u “Vjesnikovoj” rubrici posvećenoj životu i aktivnostima iseljenika na privremenom radu u inozemstvu.

Nakon isteka diplomatskog mandata 1983. godine zapošljava se u nakladničkoj kući “Školska knjiga” kao rukovoditelj izdavačkog sektora. Godine 1990.-1991. obnaša dužnost glavnoga direktora, a do odlaska u mirovinu 1998. angažirao se na poslovima voditelja marketinga i odnosa s javnošću. Bio je i glavni i odgovorni urednik lista “Školska knjiga” koji je najprije izlazio samostalno, a zatim kao prilog u sklopu “Školskih novina”.

Bio je dobitnik je Nagrade DNH za pojedinačne radove 1964./1965., a 1976. odlikovan je Ordenom bratstva i jedinstva sa srebrenim vijencem. (Hina)