Udruga Franak uputila HNB-u zahtjev za neodgodivo postupanje prema Hypo Alpe Adria Bank d.d. radi gruba kršenja zakona Republike Hrvatske i odluke Ustavnoga suda. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti:

Udruga Franak zatražila je od HNB-a promptno reagiranje prema Hypo Alpe Adria Bank radi nezakonitih radnji i ogluhe te banke na zahtjeve HNB-a.

Udruga Franak prijavila je HNB-u i Ministarstvu financija sve nezakonitosti svih banaka u postupku konverzije CHF kredita te je dodatno 15. prosinca 2015. otvorenim pismom zatraženo od HNB-a da naloži Hypo Alpe Adria Bank d.d. (HAAB) izbacivanje spornih dijelova aneksa koje su sve ostale banke već izbacile iz svojih aneksa.

Evidentno je, i bez posebne supervizije, da HAAB nema namjeru izbaciti spornu odredbu iz članka 12. aneksa na temelju koje HAAB sebi daje za pravo:
– da na temelju slobodne ocjene raskine aneks o konverziji CHF kredita pisanom obaviješću korisniku kredita i ostalim sudionicima
– da u slučaju samovoljnog raskida aneksa ima ovlast konvertirati euro kredit ponovo u CHF kredit
– da ima ovlast potraživati od korisnika kredita i ostalih sudionika naknadu i povrat svih koristi kao da aneks nije nikada bio niti zaključen
– da na sve navedeno HAAB ima pravo i ukoliko se ispuni osnovni ugovor odnosno ukoliko kredit bude otplaćen u potpunosti
– da osim svega HAAB ima pravo u slučaju ukidanja zakona o konverziji i na naknadu štete koju je snosila temeljem zakona o konverziji.

Sve to što HAAB aneksom pokušava nezakonito isposlovati u suprotnosti je sa :
– Zakonom o potrošačkom kreditiranju u kojem je izričito zabranjeno bilo kakvo uvjetovanje u aneksima ugovora,
– odlukom Ustavnoga suda RH, poslovni broj U-I-2780/2015, kojom je taj sud odbacio zahtjev za suspendiranje tzv. Zakona o konverziji
– nalogom HNB-a od dana 25.11.2015. kojim je naloženo da HAAB žurno izmijeni prijedloge dodatka ugovoru i ostalu dokumentaciju koja sadrži sporne odredbe, posebice naglašavajući u točki 4.:
„Ugovorne odredbe u kojima su naznačene posljedice eventualnog ukidanja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju od strane Ustavnog suda. Radi se o pitanju o kojem je HNB već zauzelo stajalište i prenijelo ga sudionicima konverzije. Nakon Rješenja Ustavnog suda od 11. studenog 2015. godine, ovo se stajalište dodatno aktualiziralo pa bi se ovakve odredbe mogle tumačiti kao ugovaranje dodatnih uvjeta što bi predstavljalo postupanje protivno Zakonu o potrošačkom kreditiranju.“

Osim toga, sam Ustavni sud RH naglašava da njegova (eventualna) odluka kojom bi se ukinuli ZID ZPK/102-15 i ZID ZoKI/102-15, odnosno pojedine njihove odredbe, ne bi imala učinak na valjanost tih aneksa.

Dakle, Ustavni sud RH je izričito utvrdio da neće biti moguće to što HAAB sebi pokušava nezakonito isposlovati kroz aneks koji je ponuđen dužnicima za konverziju CHF kredita.

Jedina banka koja nije postupila po zahtjevu HNB-a, u pogledu odredbe Aneksa o zahtjevu za ocjenu ustavnosti podnesenome Ustavnom sudu RH, jest upravo Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Udruga Franak svakako će pokrenuti val prekršajnih postupaka protiv HAAB-a, ukoliko HAAB ne makne spornu odredbu iz aneksa, za što je po prekršaju i ugovoru predviđena kazna od 80.000,00 do 200.000,00 kn za HAAB te od 10.000,00 do 50.000,00 kn za članove Uprave HAAB-a.

Od Hrvatske narodne banke, zahtijevano je da hitno i bez odgode odgovori na sljedeća pitanja:
1. Što će konkretno poduzeti u pogledu činjenice da Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. odbija postupiti po nalogu HNB-a od 25.11.2015. godine ?
2. Što će poduzeti kako bi Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. počela poštovati zakone Republike Hrvatske te obvezujuće naloge HNB-a kao regulatora tržišta, konkretno što će HNB učiniti ne bi li uvjerio HAAB da izbaci spornu odredbu članka 12. Aneksa ugovora?
3. Što će poduzeti protiv ostalih poslovnih banaka kod kojih supervizijom utvrdi nepravilnosti odnosno nezakonitosti u konverziji CHF kredita?

HNB ima ovlasti da u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama ukine odobrenje za rad onim kreditnim institucijama koje ne posluju u skladu sa zakonima Republike Hrvatske odnosno koje ne poštuju supervizorske mjere HNB-a na temelju supervizijskog rješenja (članak 69. stavak 3. točka 6. Zakona o kreditnim institucijama).

S obzirom na nespornu činjenicu da Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. ignorira i zakonodavnu i sudsku i monetarnu vlast u Republici Hrvatskoj, Udruga Franak smatra da HNB-u ne preostaje ništa drugo nego da Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. sankcionira ukidanjem odobrenja za rad u Republici Hrvatskoj.

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.