Iz programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice, a u okviru programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara sufinancirat će se obnova tornja i fasade na župnoj crkvi u Šćitarjevu i to u iznosu od 60 tisuća kuna. Iz istog programa financirat će se s 50 tisuća kuna konzervatorsko – restauratorski radovi na zidnom osliku u kapeli Ranjenog Isusa u Novom Čiču.

Po petnaest tisuća kuna dodijeljeno je Župi svete Barbare u Velikoj Mlaki za izradu i građevinsko – tehničke dokumentacije za obnovu krovišta te Župi pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini za cjeloviti konzervatorsko – restauratorski rad na slikama u kapeli sv. Ivana Krstitelja u Buševcu i devet tisuća kuna za radove na slici u kapeli sv. Fabijana i sv. Sebastijana u Kučama.