Građani Jastrebarskog i s novim korekcijama imaju najpovoljniju cijenu sakupljanja i odvoza otpada od svih gradova u Zagrebačkoj županiji. Prosječna cijena u županiji je 65 kuna za zapremninu od 120 litara, dok naši građani za to isto plaćaju 57 kuna, a uveli smo i novu kategoriju nižih naknada za samačka i staračka domaćinstva.

Uz zadržavanje statusa najpovoljnije cijene usluge, što držimo već godinama, bitno je istaknuti kako se Grad Jastrebarsko može pohvaliti da je najbolji primjer zbrinjavanja otpada u županiji, te smo među prvima u Hrvatskoj u potpunosti riješili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada u skladu s važećim zakonskim propisima. U Jastrebarskom od 2011. godine više nema lokalnog odlagališta otpada i potencijalni penali koje će Hrvatska od iduće godine morati plaćati EU zbog neuređenog sustava gospodarenja otpadom neće nas ni na koji način zahvatiti. Jastrebarsko je primjer odgovornog postupanja s otpadom i mi se ne trebamo bojati EU direktiva jer smo već dosad riješili sve ono što drugi nisu.

Naš se otpad prikuplja i odvozi na obradu u postrojenje za mehaničko-biološku obradu, imamo četrdesetak zelenih otoka, reciklažno dvorište kao i mobilno reciklažno dvorište, a korisnicima je podijeljeno 12.000 spremnika za otpad. Također, u dogovoru s koncesionarom krajem prošle godine uređeno je 11 lokacija u zonama važnim za očuvanje prirode i postavljeno dvadesetak eko otoka sa spremnicima koji su uklopljeni u prirodni okoliš na način da su postavljeni u za to posebno izrađene drvene kućice.

I ubuduće ćemo nastaviti s ovom odgovornom praksom gospodarenja otpadom te našim građanima osigurati najvišu razinu usluge uz najpovoljnije cijene.